Prezes Sądu Okręgowego

 

Obowiązki Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach pełni

 

 

SSO Henryk Brzyżkiewicz

 

Sekretariat Prezesa:


ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice


II piętro pokój 201

 

Telefon: 32 / 33 80 101

 

Fax: 32 / 33 80 102

 

Adres e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

 


godziny przyjęć stron w sprawie skarg i wniosków:

 

w czwartek w godzinach od 13.00 do 15.00

(po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się)

 

 

Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 30 września 2013 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezesem, Wiceprezesam, Kierownikiem Ośrodka Zamiejscowegoi i Dyrektorem Sądu Okręgowego w Gliwicach

 

Prezes SSO Henryk Brzyżkiewicz:
 1. kieruje Sądem Okręgowym, podejmuje decyzje w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji oraz reprezentuje go na zewnątrz za wyjątkiem spraw przydzielonych należących do wyłącznych kompetencji Dyrektora Sądu Okręgowego;
 2. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia właściwego toku urzędowania sądu związanego bezpośrednio z wykonywaniem przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej;
 3. dokonuje analizy orzecznictwa w sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
 4. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziego Sądu Okręgowego;
 5. jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Sądu, z zastrzeżeniem art. 177 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.), i wykonuje w stosunku do niego czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości;
 6. organizuje szkolenia dla sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów;
 7. podejmuje czynności dotyczące obsady wolnych stanowisk sędziowskich;
 8. powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;
 9. ustala, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego, podziały czynności w Sądzie Okręgowym i w sądach rejonowych działających w gliwickim okręgu sądowym;
 10. wykonuje inne czynności z zakresu administracji sądowej;
 11. sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Wiceprezesów Sądu Okręgowego, Przewodniczących Wydziałów Sądu Okręgowego oraz Prezesów podległych sądów rejonowych;
 12. sprawuje ogólny nadzór nad funkcjonowaniem sądów rejonowych i innych jednostek organizacyjnych resortu w gliwickim Okręgu Sądowym;
 13. sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem X Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego oraz ogólny nadzór nad funkcjonowaniem wydziałów gospodarczych sądów rejonowych, a także Wydziału Upadłościowo - Naprawczego Sądu Rejonowego w Gliwicach;
 14. przyjmuje interesantów i rozpoznaje skargi w zakresie nadzorowanych Wydziałów;
 15. sprawuje bezpośredni nadzór nad Odziałem Administracyjnym w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu. Oddziałem Kadr w zakresie zwierzchnictwa służbowego nad sędziami, referendarzami sądowymi, asystentami sędziów oraz kuratorami sądowymi, a także Oddziałem Analiz i Organizacji Pracy oraz Punktem Obsługi Interesanta, za wyjątkiem spraw przekazanych do kompetencji Dyrektora;
 16. sprawuje bezpośredni nadzór nad pionem ochrony informacji niejawnych oraz pionem obrony;
 17. wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228);
 18. wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, ze zm.);
 19. wykonuje obowiązki administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowy (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.);
 20. udziela informacji na wnioski kierowane do sądu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198, ze zm.);
 21. przedstawia Rzecznikowi Praw Obywatelskich, na jego żądanie, informacje o stanie sprawy prowadzonej w sądzie;
 22. sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;
 23. uwierzytelnia dokumenty przeznaczone do użytku za granicą.

 

Ponadto Prezesowi Sądu podlega bezpośrednio:


1) kierownik Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku;
2) pełnomocnik ds. wdrożeń systemów informatycznych;
3) rzecznicy prasowi;
4) okręgowy kierownik szkolenia;
5) kurator okręgowy;
6) rzecznik dyscyplinarny dla urzędników mianowanych;
7) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
8) rzecznik dyscyplinarny służby referendarskiej.

 

 

Prezes Sądu określa kierunki działań mających na celu zaspokojenie potrzeb jedno­stek organizacyjnych gliwickiego Okręgu Sądowego oraz zapewnienie ich rozwoju.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu Okręgowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-09-30
Publikacja w dniu:
2013-11-14
Opis zmiany:
aktualizacja - zadań i kompetencji Prezesa na podst. arządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z 2013/09/30
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-12-21
Publikacja w dniu:
2013-02-25
Opis zmiany:
aktualizacja - wprowadzenie danych dot. kompetencji Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
aktualizacja