Właściwość rzeczowa / Przedmiot działalności i kompetencje

Właściwość rzeczowa sądu w postępowaniu cywilnym - proces


Zgodnie z zasadą przewidzianą w Kodeksie Postępowania Cywilnego - art. 24 § 1 - większość spraw rozstrzyga sąd rejonowy, jako sąd pierwszej instancji. Tylko nieliczne sprawy podlegają rozpoznaniu przez sąd okręgowy.

Jeżeli zatem przepisy kodeksu sprawa nie należy do jednej z niżej określonych kategorii kieruje się ją do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Do właściwości sądów okręgowych, w postępowaniu cywilnym, należą sprawy:

 • prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia,
 • ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
 • roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
 • prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni.

Ponadto jeżeli przy rozpoznawaniu sprawy w sądzie rejonowym powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd ten może przekazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu. Postanowienie o przekazaniu sprawy wymaga uzasadnienia.

Sąd okręgowy może przed pierwszą rozprawą odmówić przyjęcia sprawy do rozpoznania i zwrócić sprawę sądowi rejonowemu, jeżeli uzna, że poważne wątpliwości nie zachodzą. Postanowienie zapada na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów i wymaga uzasadnienia. Ponowne przekazanie tej samej sprawy przez sąd rejonowy nie jest dopuszczalne.

 

Właściwość rzeczowa w sprawach gospodarczych


Zgodnie z zasadą przewidzianą w Kodeksie Postępowania Cywilnego - art. 24 § 1 - większość spraw rozstrzyga sąd rejonowy, jako sąd pierwszej instancji. Tylko nieliczne sprawy podlegają rozpoznaniu przez sąd okręgowy.

Jeżeli zatem przepisy kodeksu sprawa nie należy do jednej z niżej określonych kategorii kieruje się ją do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Do właściwości sądów okręgowych, w postępowaniu gospodarczym, należą sprawy:

 • prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe,
 • ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
 • roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
 • prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w postępowaniu w sprawach gospodarczych sto tysięcy złotych,
 • wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni,
 • uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Ponadto jeżeli przy rozpoznawaniu sprawy w sądzie rejonowym powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd ten może przekazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu. Postanowienie o przekazaniu sprawy wymaga uzasadnienia.

Sąd Okręgowy może przed pierwszą rozprawą odmówić przyjęcia sprawy do rozpoznania i zwrócić sprawę sądowi rejonowemu, jeżeli uzna, że poważne wątpliwości nie zachodzą. Postanowienie zapada na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów i wymaga uzasadnienia. Ponowne przekazanie tej samej sprawy przez sąd rejonowy nie jest dopuszczalne.

 

Właściwość rzeczowa w sprawach karnych

Zgodnie z zasadą przewidzianą Kodeksie postępowania karnego- art. 25 § 1 - większość spraw rozstrzyga sąd rejonowy, jako sąd pierwszej instancji. Tylko nieliczne sprawy podlegają rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy.

Jeżeli zatem przepisy kodeksu sprawa nie należy do jednej z niżej określonych kategorii kieruje się ją do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Do właściwości sądów okręgowych, w postępowaniu karnym, należą sprawy:

 • zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych.

Rejestr zmian dla: Właściwość rzeczowa / Przedmiot działalności i kompetencje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
aktualizacja