Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

Sprawy zawisłe w Sądzie w pierwszej instancji rejestrowane są w wydziale w kolejności ich wpływu.

 

I instancja:

 

Sprawy zawisłe w Sądzie Okręgowym załatwiane są w trybie procedury cywilnej i karnej. Wszystkie sprawy są przyjmowane i rejestrowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane do właściwych komórek organizacyjnych.

Sprawy rozpoznawane są w składach ławniczych lub zawodowych.

W postępowaniu cywilnym sprawy przydzielane są sędziom według ustalonego przez Kolegium Sądu Okręgowego w Gliwicach podziału czynności sędziów - tzw. systemu numerkowego.

Sprawy karne w pierwszej instancji przydzielane są sędziom stosownie do zasad wynikających z art. 351 Kodeksu postępowania karnego.

 

II instancja

 

Przewodniczący dokonuje wstępnej kontroli dopuszczalności wniesienia środka, a następnie kieruje sprawę na właściwe posiedzenie Sądu z uwzględnieniem kolejności wpływu.
Sprawy zawisłe w Sądzie celem rozpoznania środków odwoławczych i innych przewidzianych ustawą, rejestrowane są we właściwym wydziale w kolejności ich wpływu.

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziału może skierować sprawę na posiedzenie poza kolejnością. Dalsze postępowanie prowadzone jest przez wyznaczony skład sędziowski (sędziów zawodowych) w oparciu o obowiązujące przepisy proceduralne.

W zakresie spraw odwoławczych cywilnych, gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych o przydzieleniu sprawy sędziemu decyduje przewodniczący wydziału.

Sprawy karne odwoławcze przydzielane są sędziom stosownie do zasad wynikających z art. 351 Kodeksu postępowania karnego. Po prawomocnym zakończeniu sprawy Sąd zwraca akta sprawy sądowi I instancji.

 

Skargi i wnioski


W Sądzie Okręgowym przyjmowanie skarg i wniosków, odbywa się stosownie do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46). Udziela się na nie odpowiedzi lub przekazuje do załatwienia, informując jednocześnie zainteresowanego.


W wyznaczonych dniach i godzinach interesanci przyjmowani są również w ramach skarg i wniosków przez Prezesa lub Wiceprezesa Sądu, po wcześniejsym ustaleniu terminu telefonicznie.

 

Kierownicy sekretariatów sądowych przyjmują interesantów przez cały czas urzędowania Sądu.

 

Sekretariat Prezesa
ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice
II piętro pokój 201
Telefon: 32 / 33-80-101
Fax: 32 / 33-80-102
e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

 

Stan i ruch przyjmowanych spraw


W niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej nie zamieszczono informacji o stanie przyjmowanych spraw z uwagi na to, iż w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej nie posiadają one statusu informacji publicznej.

 

Statystyka

Rejestr zmian dla: Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2019-03-25
Publikacja w dniu:
2019-03-25
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
aktualizacja