WYDAWANIE WIELOJĘZYCZNEGO FORMULARZA

Wielojęzyczne standardowe formularze są przeznaczone dla Polaków, którzy mają zamiar przedłożyć w innych państwach Unii Europejskiej zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność.

 

Kto może wnosić o wydanie formularza

 

Formularz wydaje się na wniosek osoby fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie, która:

  • wnosi o wydanie zapytania o udzielenie informacji o osobie
  • lub otrzymała takie zaświadczenie wcześniej i potrzebuje jego potwierdzenia i tłumaczenia w chwili obecnej.

 

Formularz może być wydany obywatelowi polskiemu, który posiada ponadto obywatelstwo innego państwa.

Formularz może być wydany osobie upoważnionej – w takim przypadku konieczne jest przedstawienie pełnomocnictwa zawierającego zgodę osoby upoważniającej do wniesienia o wydanie i odbiór  wielojęzycznego formularza. Od pełnomocnictwa wymagana jest opłata 17 złotych, którą należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Gliwicach – (rachunek wpłat z tytułu opłaty skarbowej). Wyjątkiem jest najbliższa rodzina dla której upoważnienie jest bezpłatne.

 

Formularza nie wydaje się do zaświadczeń:

  • wydawanych na wniosek cudzoziemców, nawet jeżeli są obywatelami UE,
  • wydawanych na skutek zapytania „o inną osobę”,
  • dot. podmiotów zbiorowych.

 

Warunki wydania formularza

 

Formularz wydaje się tylko do informacji z KRK, która świadczy o braku wyroków skazujących dot. tej osoby w KRK.

 

Za wydanie wielojęzycznego formularza pobierana jest opłata w wysokości 17 zł.

 

Opłatę uiszcza się w jeden z następujących sposobów:

 

  • na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości – Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Narodowy Bank Polski

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Oddział Okręgowy Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 4

00-950 Warszawa

 

  • gotówką w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego.


Dowód wniesienia opłaty musi być dołączony do wniosku o wydanie wielojęzycznego formularza.

W przypadku konieczności uzyskania zapytania o niekaralności o osobie oraz wielojęzycznego formularza należy wypełnić, opłacić i dostarczyć do Punktu Krajowego Rejestru Karnego druk zapytania o udzielenie informacji o osobie wraz z formularzem dostępnym tutaj. (druk - Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składany jednocześnie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego).~191kB

W razie potrzeby uzyskania druku wielojęzycznego tłumaczenia, gdy „zapytanie o niekaralność” zostało wydane przez Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach wcześniej, konieczne jest dostarczenie do Punktu Krajowego Rejestru Karnego tegoż zapytania wraz z formularzem dostępnym tutaj. (druk – Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składany po wydaniu zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego).~194kB

Do „zaświadczenia o niekaralności” może zostać wydana większa liczba wielojęzycznych formularzy jednak za każdy z nich pobrana zostanie opłata 17 złotych. Wszystkie formularze zostaną trwale połączone z wydanym „zapytaniem o niekarności”