Informacja publiczna

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

         Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, dalej: udip) prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Sądu Okręgowego w Gliwicach.

         Dostęp, o którym mowa wyżej przysługuje każdemu z zastrzeżeniem art. 5 udip (art. 2 ust. 1 udip). Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

         Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 udip.

INFORMACJA PUBLICZNA:

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przepisy tejże ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, pod warunkiem że nie ograniczają obowiązków przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji publicznej (art. 1 ust. 1 i 2 udip).

Informacją publiczną prostą, jest taka informacja publiczna, której organ jest dysponentem, a która nie wymaga przetworzenia.

Informacją publiczną przetworzoną jest informacja publiczna, której organ wprost nie posiada i która musi być dopiero wytworzona. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 udip).

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych podstawową cechą różniącą informację publiczną przetworzoną od informacji publicznej prostej jest to, że informacji takiej organ wprost nie posiada i dla jej wytworzenia niezbędne jest przeprowadzenie pewnych działań na posiadanych przez dany podmiot (Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach) informacjach, w wyniku których to działań powstanie nowo jakościowa informacja (np. Wyrok NSA w Warszawie z 3 sierpnia 2010 r., I OSK 1727/09).

Uzyskanie dostępu do informacji publicznej przetworzonej może się wiązać z koniecznością wykazania istnienia po stronie wnioskodawcy szczególnie istotnego interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 udip).

Zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych, szczególnej istotności dla interesu publicznego nie będzie można wykazać, jeżeli wnioskodawca ma w uzyskaniu informacji wyłącznie własny interes. Musi on zatem wykazać, że działa w interesie publicznym, a informacje, o których chce się dowiedzieć, mają szczególne znaczenie (np. Wyrok NSA- OZ w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2003 roku SA/Sz 2872/2002).

Rejestr zmian dla: Informacja publiczna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2017-03-22
Publikacja w dniu:
2017-03-22
Opis zmiany:
Poprawa komunikatu